ස්කොට්ලන්තයේ කාන්තාවන්ට සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය නොමිලයේ


ස්කොට්ලන්තයේ පාර්ලිමේන්තුව අඟහරුවාදා කාන්තාවන් සඳහා සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය සම්පූර්ණයෙන් ම නොමිලයේ ලබාදීමට අදාල පනතක් සම්මත කිරීමෙන් ලෝක ඉතිහාසයට එක් වුණා.
ආර්තව නිෂ්පාදන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ එය ඒකමතිකව සම්මත කරගැනුණා.


මෙම පනත (Period Products (Free Provision) (Scotland) Act) අනුව, පාසැල් සහ විශ්වවිද්‍යාලවල සිසුවියන් උදෙසා සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය සැපයීමට එම ආයතනය ක්‍රමවේදයක් සැකසිය යුතු වනවා.
තවද මෙම වැඩපිළිවෙළ අයථා අයුරින් භාවිතා කිරීම වැළැක්වීමට ද ප්‍රතිපාදන මෙම පනතෙහි ඇතුලත් වනවා.
ස්කොට්ලන්තය එක්සත් රාජධානියේ කොටසක් වන අතර එහි අභ්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ ව්‍යවස්ථාදායක බලය ස්කොට්ලන්ත පාර්ලිමේන්තුව සතුයි.

Recommended For You

About the Author: Editor