ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විවෘත කරන දිනය මෙන්න…

ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන මැයි 30 සහ 31 දෙදින විවෘත කර තැබෙන බව වාර්තා වේ.

එහිදී සිල්ලර වෙළෙඳුන්ට සහ ජංගම වෙළෙඳුන්ට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා එලෙස විවෘත කර තැබේ.

ඒ බව අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Jayani