ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 337ක්…

ඊයේ දිනයේදී තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 1890 ක් වාර්තා වී තිබේ.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 337 දෙනෙකු කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් නව ආසාදිතයින් 268 දෙනෙකු, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 198 දෙනෙකු, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 194 දෙනෙකු, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 138 දෙනෙකු සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් 121 දෙනෙකු ලෙස හදුනාගෙන තිබුනි.

අදාල දිස්ත්‍රික්ක පහතින්,

Recommended For You

About the Author: Jayani