ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක් සදහා පාලන මිලක් ….

ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක් සඳහා දිස්ත්‍රික්ක අනුව පාලන මිලක් නියම කර තිබෙන අතර ඒ සඳහා අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

අදාල ගැසට් නිවේදනය පහතින්,

7eb178c9-2237-40_s-1-1

Recommended For You

About the Author: Jayani