ක්‍රීඩා තරඟ කල් යයි

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යඞශයේ විධී විධානයන්ට අනුව පැවත්වීමට නියමිතව තිබූ සියලුම ක්‍රීඩා තරඟ කල් දැමීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය අදාළ ක්‍රීඩා පරිපාලනයන්ට දැණුම් දෙනු ඇතැයි ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය පවසයි.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින ක්‍රීඩා වෛද්‍ය ඒකකය මේ සමබන්ධයෙන් සම්බන්ධිකරණයට සහ මැදිහත්කරණයට දායක වනු ඇති.

මේ අතර ජාතික මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරඟවල යම් ඉසව් කිහිපයක් පැවත්වීමට සැළසුමක් යන බවට පවතින තොරතුරු මත පදනම්ව ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ ප්‍රකාශකයෙන් කීවේ ඔවුන්ට හැකි නම් පෞද්ගලික දක්ෂතා නිර්නය කිරීමේ පරීක්ෂණයක් හෝ නිරීක්ෂණයකින් නිගමනවලට ඒමට හැකි බවත් මෙහිදී එම ප්‍රකාශකයා පැවසීය.

Recommended For You

About the Author: Editor